สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย: Strategic Wisdom and Research Institute Srinakharinwirot University

สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย ที่ทำการ ชั้น 20 อาคารนวัตกรรม ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี โทรศัพท์ (02) 649-5000 ต่อ11013-19

 

 

Untitled Document
ข่าว

ข่าวทั่วไป >> ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์และส่งบุคลากรเพื่อเข้าร่วมโครงการฝึกอบรม "สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่" (ลูกไก่) รุ่นที่ 1

12 ก.พ 2562 16:48:18

สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี กำหนดการจัดโครงการฝึกอบรม "สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่" (ลูกไก่) รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 11-15 มิถุนายน 2562 ณ ห้องประชุม 35201 ชั้น 2 อาคารเฉลิมพระเกียรติฉลองสิริราชสมบัติ ครบ 60 ปี (อาคาร 35) มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี จังหวัดจันทบุรี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้ ความเข้าใจ และเรียนรู้ประสบการณ์เกี่ยวกับการวิจัย เพื่อการพัฒนาประเทศ สามารถจัดทำข้อเสนอการวิจัยได้ และเพื่อบูรณาการเครือข่ายนักวิจัย จากหน่วยงานราชการ องค์กรการวิจัยต่างๆ ให้เข้มแข็งและยั่งยืนต่อไป
ในการนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี จึงขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์และขอความกรุณาพิจารณาส่งบุคลากรภายในหน่วยงานที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการวิจัย และมีคุณสมบัติตามกำหนดเข้ารว่มโครงการฝึกอบรม "สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่" (ลูกไก่) รุ่นที่ 1 ตามวัน เวลา และสถนาที่ดังกล่าว โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการฝึกอบรม ทั้งนี้ สามารถสมัครเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมได้ผ่านทางอีเมล์ researchrbru@gmail.com หรือทางเว็บไซต์ http://sites.google.com/view/chicken-rbru/ เพียงช่องทางใดช่องทางหนึ่ง ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 19 เมษายน 2562 รายละเอียดดังสิ่งที่ส่งมาด้วยนี้ สำหรับข้าราชการ และบุคลากรของรัฐสามารถเข้ารับการฝึกอบรมได้โดยไม่ถือเป็นวันลา และมีสิทธิเบิกค่าใช้จ่ายต่างๆ จากตันสังกัด ตามระเบียบของทางราชการ หากมีข้อสงสัยประการใดสามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่ นางสาวกรรณิกา สุขสมัย หรือ นางสาวปิยาภรณ์ กระจ่างศรี หมายเลขโทรศัพท์ 039-471-056 และมือถือสำนักงาน 086-440-2639
ศธ 0552.08/ว 0021 download

[กลับหน้าหลัก ]