สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย: Strategic Wisdom and Research Institute Srinakharinwirot University

สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย ที่ทำการ ชั้น 20 อาคารนวัตกรรม ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี โทรศัพท์ (02) 649-5000 ต่อ11013-19

 

 

Untitled Document
ข่าว

ข่าวทั่วไป >> ขอเชิญส่งบทความเข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ครั้งที่ 4 และ การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ครั้งที่ 1

13 ก.พ 2562 11:54:11

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ กำหนดจัดการประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ครั้งที่ 4 และการประชุมวิชาการระดับนานาชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ครั้งที่ 1 ภายใต้หัวข้อ "การยกระดับงานวิจัยเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมอย่างยั่งยืน" ระหว่างวันที่ 26-28 มิถุนายน 2562 ณ โรงแรม รอยัลริเวอร์ กรุงเทพมหานคร โดยมีการนำเสนอผลงานทางวิชาการทั้งในรูปแบบบรรยาย และแบบโปรสเตอร์ในกลุ่มสาขาวิชาต่างๆ แบ่งเป็น 2 กลุ่ม คือ กลุ่มที่ 1 การบูรณาการทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและกลุ่มที่ 2 สังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนาชุมชนและสังคมอย่างยั่งยืน ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่ เว็บไซต์ http://rmutrcon.rmutr.ac.th/welcome/ หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่โทรศัพท์ 02-441-6059 ต่อ 2420-2426 ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ rmutrcon@rmutr.ac.th
ในการนี้ สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ จึงขอเรียนเชิญอาจารย์ นักวิจัย นักศึกษา และบุคลากร ส่งบทความวิชาการและวิจัย เข้าร่วมนำเสนอในการประชุมวิชาการระดับชาติ และระดับนานาชาติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ทั้งนี้ ขอให้ท่านแจ้งประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการดังกล่าว ให้กับอาจารย์ นักวิจัย นักศึกษา และบุคลากรในหน่วยงานของท่านทราบโดยทั่วกัน
ศธ 0582.16/328 download

[กลับหน้าหลัก ]