สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย: Strategic Wisdom and Research Institute Srinakharinwirot University

สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย ที่ทำการ ชั้น 20 อาคารนวัตกรรม ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี โทรศัพท์ (02) 649-5000 ต่อ11013-19

 

 

Untitled Document
ข่าว

ข่าวทั่วไป >> การประชุม Fifty-Fourth Sessions of the International Tropical Timber Council and Associated Sessions of the Committees: ITTC 54

13 ก.พ 2562 11:21:05

ผู้แทนกรมป่าไม้เดินทางไปเข้าร่วมการประชุมคณะมนตรีองค์การไม้เขตร้อนระหว่างประเทศ สมัยประชุมที่ 54 และคณะกรรมการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง (The 54th Session of the International Tropical Timber Council and Associated Sessions of the Committees: ITTC 54) ระหว่างวันที่ 5-9 พฤศจิกายน 2561 ณ เมืองโยโกฮาม่า ประเทศญี่ปถ่น
กรมป่าไม้พิจารณาแล้ว ขอเรียนว่า บัดนี้ การประชุมคณะมนตรีองค์การไม้เขตร้อนระหว่างประเทศ สมัยประชุมที่ 54 และคณะกรรมการอื่นๆ และคณะกรรมการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องดังกล่าว เสร็จสินลงแล้ว แลพเพื่อให้ประเทศไทยได้รับประโยชน์สูงสุดจากการเป็นสมาชิก ITTO ในการนี้ จึงขอประสานมายังท่านเพื่อโปรดทราบและพิจารณา (หากมีความประสงคื) จัดทำเอกสารข้อเสนอโครงการตามรายละเอียดที่ ITTO กำหนดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย เพื่อขอรับงบประมาณสนับสนุนในการดำเนินโครงการดังกล่าวประจำปี พ.ศ. 2562 ผ่านทางกรมป่าไม้ในฐานะ ITTO National Focal Point โดยขอให้จัดส่งรายละเอียดให้กรมป่าไม้ทราบภายในวันที่ 1 เมษายน 2562 เพื่อดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง ต่อไป
ทส 1606.43/1441 download

[กลับหน้าหลัก ]