สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย: Strategic Wisdom and Research Institute Srinakharinwirot University

สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย ที่ทำการ ชั้น 20 อาคารนวัตกรรม ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี โทรศัพท์ (02) 649-5000 ต่อ11013-19

 

 

Untitled Document
ข่าว

ข่าวทั่วไป >> ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การจัดประชุมวิชาการนานาชาติทางการศึกษา ครั้งที่ 17 และจัดประชุมวิชาการระดับชาติทางการศึกษา ครั้งที่ 9

19 มี.ค 2562 11:13:04

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าคุณทหารลาดกระบัง ร่วมกับสภาคณบดี คณะครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์แห่งประเทศไทย ที่ประชุม 16 คณบดีคณะ ครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์ (กลุ่ม 16 คณบดี) Utah State University, The University of Warwick, National Taiwan Normal University และ Benguet State University ได้กำหนดจัดประชุมวิชาการนานาชาติทางการศึกษา ครั้งที่ 17 “The 17 International Conference on Developing Real-Life Learning Experiences : Next Generation Teaching and Learning” และจัดประชุมวิชาการระดับชาติทางการศึกษา ครั้งที่ 9 “การพัฒนาประสบการณ์การเรียนรู้ในชีวิตจริง : การเรียนการสอนยุคใหม่” ในวันที่ 30 – 31 พฤษภาคม พ.ศ.2562 ณ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าคุณทหารลาดกระบัง โดยการจัดประชุมวิชาการดังกล่าว จะเป็นเวทีให้คณาจารย์ นักวิจัย นักวิชาการทางการศึกษาได้นำเสนอผลงานวิจัยเพื่อแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ ได้ตีพิมพ์หรือเผยแพร่ผลงานวิชาการสู่สาธารณชนในระดับชาติและนานาชาติต่อไป
ในการนี้ คณะฯ ขอความอนุเคราะห์จากท่านในการประชาสัมพันธ์เชิญชวนบุคลากรในหน่วยงาน ส่งบทความและเข้าร่วมประชุมวิชาการในครั้งนี้ โดยไม่ถือเป็นวันลาและมีสิทธิ์เบิกค่าลงทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ได้ตามระเบียบราชการ สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.inded.kmitl.ac.th/drle2019
ศธ 0524.04/0617 download

[กลับหน้าหลัก ]