สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย: Strategic Wisdom and Research Institute Srinakharinwirot University

สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย ที่ทำการ ชั้น 20 อาคารนวัตกรรม ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี โทรศัพท์ (02) 649-5000 ต่อ11013-19

 

 

Untitled Document
ข่าว

ข่าวทั่วไป >> ขอเชิญส่งผลงานทางวิชาการเพื่อนำเสนอในงานการสัมมนาวิจัยยุทธศาสตร์ไทย-จีน ครั้งที่ 8

26 มี.ค 2562 15:23:28

สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ร่วมกับมาหวิทยาลัยหัวเฉียวแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน (Huaqiao University, HQU) สถาบัน China Society for Southeast Asian Stuaies (CSSAS) และ สมาคมวัฒนธรรมและเศรษฐกิจไทย-จีน กำหนดจัด ฎการสัมมนาวิจัยยุทธศาสตร์ไทย-จีน ครั้งที่ 8” (The Eighth Thai – Chinese Strategic Research Seminar) ภายใต้หัวข้อเรื่อง “ความร่วมมือเชิงยุทธศาสตร์ไทย-จีนยุคใหม่ : โอกาสและวิสัยทัศน์ใหม่” (Chinese – Thai Strategic Cooperation for a New Era ซ New Opportunity and New Vision) ระหว่างวันที่ 25-29 มิถุนายน 2562 ณ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน เมืองเชี่ยเหมิน มณฑลฝูเจี้ยน สาธารณรัฐประชาชนจีน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความสัมพันธ์ไทย-จีน ภายใต้ขอบข่ายหัวขอ้ที่กำหนด ซึ่งถือเป็นเวทีแลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ในการวิจัยยุทธศาสตร์เกี่ยวกับไทย-จีน และนำผลการวิจัยไปพัฒนาเป็นยุทธศาสตร์ความร่วมมือระหว่างกัน รวมทั้งเพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการระหว่างนักวิจัย นักวิชาการ และผู้เกี่ยวข้องของไทยและจีน
การสัมมนาฯ ประกอบด้วย การบรรยายพิเศษโดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ การนำเสนอผลงานทางวิชาการโดยนักวิชาการฝ่ายไทยและฝ่ายจีน และการศึกษาดูงาน ซค่งการสัมมนาวิชาการประกอบด้วย 6 หัวข้อ ดังนี้
1. ความร่วมมือทางเศรษกิจ : การลงทัน, การค้า, การเงินและอีคอมเมิร์ซ
2. ความร่วมมือทางสังคมและวัฒนธรรม: การเป็นเมืองและการลดความยากจน
3. ความร่วมมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี: ทุนมนุษย์และการพัฒนานวัตกรรม
4. ความร่วมมือด้านนโยบายการทูตและป้องกันประเทศ
5. การท่องเที่ยว การเกษตร และการขนส่งในประเทศไทย
6. ชาวจีนโพ้นทะเลและการแลกเปลี่ยนระหว่างไทยกับจีน
ในการนี้ วช. ใคร่ขอเชิญชวนผู้สนใจในหน่วยงานของท่าน นำส่งผลงานทางวิชาการเข้าร่วมการสัมมนาดังกล่าว โดยมีกำหนดปิดรับสมัครการส่งผลงานเข้าร่วม ภายในวันที่ 10 พฤษภาคม 2562 ผู้สนใจจะต้องจัดทำบทคัดย่อทางวิชาการ (Abstract) เป็นภาษาอังกฤษและรายงานการวิจัย (Research Report) เป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษ (อย่างละ 1 ฉบับ) จำนวน 12-15 หน้า ภายใต้หัวข้อข้างต้น พร้อมแบบฟอร์มการนำส่งผลงาน (Abstract Submission Form) และส่งมายังฝ่ายเลขานุการฯ ทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) และมหาวิทยาลัยหัวเฉียวแห่งสาธรณรัฐประชาชนจีน จะเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายในส่วนที่เป็นค่าดินทางเส้นทางกรุงเทพ-ซี่ยเหมิน-กรุงเทพ ค่าที่พัก ค่าอาหาร และค่าใช้จ่ายในการศึกษาดูงาน ระหว่างวันที่ 25-29 มิถุนายน 2562 ผ฿สนใจสามารถสืบค้นรายละเอียดและดาวน์โหลดเอกสารที่เกี่ยวข้องได้ที่ www.nrct.go.th หรือ www.vijaichina.com หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมทางโทรศัพท์หมายเลข 025612445 ต่อ 325
วช 0003/ว 1887 download

[กลับหน้าหลัก ]