สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย: Strategic Wisdom and Research Institute Srinakharinwirot University

สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย ที่ทำการ ชั้น 20 อาคารนวัตกรรม ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี โทรศัพท์ (02) 649-5000 ต่อ11013-19

 

 

Untitled Document
ข่าว

ข่าวทั่วไป >> ขอประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการระดับชาติ “การศึกษาเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ ครั้งที่ 3” ประจำปี 2562

17 เม.ย 2562 10:26:27

คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จะดำเนินการจัด การประชุมวิชาการระดับชาติ “การศึกษาเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ ครั้งที่ 3” ประจำปี 2562 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นเวทีในการนำเสนอและเผยแพร่ผลงานวิจัยระดับชาติด้านการศึกษาให้กับนักวิจัย และเพื่อเป็นสื่อกลางในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการศึกษาระหว่างนักวิจัย ผู้ทรงคุณวุฒิ นักวิชาการ และบุคคลทั่วไป ซึ่งจะจัดขึ้นในวันศุกร์ที่ 31 พฤษภาคม 2562 ณ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
ในการนี้ คณะครุศาสตร์จึงขอประชาสัมพันธ์ให้อาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา หน่วยงานในสังกัดของท่านที่สนใจเข้าร่วมประชุม สามารถส่งผลงานเข้าร่วมการประชุมทั้งในภาคบรรยายและภาคโปสเตอร์ ใน 4 กลุ่มสาขา ดังนี้ 1.กลุ่มครุศาสตร์และศึกษาศาสตร์ 2.กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 3.กลุ่มวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี สิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม 4.กลุ่มงานวิจัยในชั้นเรียน ร่วมนำเสนอและสามารถส่ง Full Paper ผ่านระบบ online ทางเว็บไซต์ http://conference.ssru.ac.th/edu2019 ได้ตั้งแต่บัดนี้ - 25 เม.ย. 2562 หากมีข้อสงสัยสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ อาจารย์ ดร.กรรณิการ์ ภิรมย์รัตน์ รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ e-mail : Kannila.bh@ssru.ac.th หรือโทรศัพท์ 089-535-7082
ศธ0517.2/;515 download

[กลับหน้าหลัก ]