สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย: Strategic Wisdom and Research Institute Srinakharinwirot University

สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย ที่ทำการ ชั้น 20 อาคารนวัตกรรม ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี โทรศัพท์ (02) 649-5000 ต่อ11013-19

 

 

Untitled Document
ข่าว

ข่าวทั่วไป >> ขอเชิญส่งผลงานเพื่อขอรับทุนวิจัย BRAND’S HEALTH Research Awards 2019

19 เม.ย 2562 14:37:34

บริษัท แบรนด์ ซันโทรี่ (ประเทศไทย) จำกัด ได้จัดตั้งโครงการทุนวิจัย BRAND’S Health Research Awards เพื่อเป็นการส่งเสริมอละสนับสนุนการค้นคว้าวิจัยทางโภชนศาสตร์ เภสัชศาสตร์และสาขาที่เกี่ยวข้องให้แก่แพทย์ เภสัชกร นักโภชนาการ พยาบาล นักวิทยาศาสตร์ และนักวิชาการทั่วไป อันเป็นการยกระดับความสามารถในการแข่งขันทางวิชาการของประเทศไทยกับนานาประเทศ โดยให้ทุนวิจัยปีละ 500,000 บาท (ห้าแสนบาทถ้วน) แบ่งให้ไม่เกิน 5 ทุน โดยทุนดังกล่าวจะไม่มีข้อมผูกหมดพันใดๆ ทั้งสิ้น โดยมี ศ.นพ.จอมจักร จันทรสกุล เป็นประธานพิจารณาทุนวิจัยฯ และกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ประกอบด้วย แพทย์ เภสัชกร นักโภชนาการ พยาบาล และ นักวิชาการอื่นๆ รวม 20 ท่าน
ดังนั้นทางโครงการฯ จึงใคร่ขอเชิญชวนอาจารย์ บุคลากร นักศึกษาปริญญาโทและปริญญาเอก ภายในหน่วยงานของท่านได้เข้าร่วมส่งผลงาน เพื่อขอรับทุนวิจัย BRAND’S HEALTH Research Awards 2019 ซึ่งในการพิจารณาทุนครั้งนี้ ทางโครงการฯ เริ่มเปิดรับผลงานตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2562 โดยส่งมาได้ที่ ประธานคณะกรรมการพิจารณาทุนวิจัย BRAND’S HEALTH Research Awards บริษัท แบรนด์ ซันโทรี่ (ประเทศไทย) จำกัด เลขที่ 140/1 อาคารเคี่ยนหงวน 2 ชั้น 15 ถนนวิทยุ ลุมพินี ปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 โทรศัพท์ 02-079-7999 หรือเข้าไปดูรายละเอียดเพิ่มเติม และดาวน์โหลดใบสมัครที่ http://www.brandsworld.co.th
1763 download

[กลับหน้าหลัก ]