สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย: Strategic Wisdom and Research Institute Srinakharinwirot University

สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย ที่ทำการ ชั้น 20 อาคารนวัตกรรม ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี โทรศัพท์ (02) 649-5000 ต่อ11013-19

 

 

Untitled Document
ข่าว

ข่าวทั่วไป >> การจัดงาน Thailand Space Week 2019

18 ก.ค 2562 11:29:13

สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) หรือ สทอภ. กำหนดจัดงาน Thailand Space Week 2019 ระหว่างวันที่ 27 – 29 สิงหาคม 2562 ณ อิมแพค เมืองทองธานี กรุงเทพมหานคร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นหนึ่งในกลไกที่ส่งผลต่อคุณค่า และเปิดโอกาสให้เสริมสร้างความสามารถคนไทยให้มีความพร้อมต่อการใช้เทคโนโลยีอวกาศให้เกิดประโยชน์สูงสุด อีกทั้งเป็นเวทีในระดับสากลที่เปิดโอกาสให้ประชาชนในประเทศและอาเซียน เข้าถึงเทคโนโลยีด้าน S&GI กิจกรรมดังกล่าวประกอบด้วย 1) Geo-Infotech 2) 11th Multi GNSS Asia Conference 3) Aerospace Industry Forum 4)Space Youth Forum และ 5) การนำเสนอเทคโนโลยีผ่านการจัดแสดงนิทรรศการ รวมทั้งได้เผยแพร่และนำเสนอผลงานวิจัยของนักวิชาการ นักวิจัย นักเรียน นิสิต นักศึกษา จากหน่วยงานของรัฐและเอกชน การแสดงความก้าวหน้าของเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ การแลกเปลี่ยนความรู้และความคิดเห็นที่เป็นประโยชน์ต่อการวิจัยและพัฒนา ตลอดจนสะสมประสบการณ์และความเชี่ยวชาญในการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศระดับประเทศและนานาชาติ อันจะนำไปสู่การเพิ่มคุณภาพชีวิต สร้างรายได้และสร้างงานแก่ประชาชนทุกช่วงวัย เพื่อให้เกิดการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน
ในการนี้ สทอภ. ขอเชิญท่านและผู้สนใจที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมงาน Thailand Space Week 2019 โดยสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติม ลงทะเบียนเข้าร่วมงานฯ และติดตามความก้าวหน้าการจัดงานฯ ได้จาก http://tsw.gistda.or.th
อว5307/ว332 download

[กลับหน้าหลัก ]