สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย: Strategic Wisdom and Research Institute Srinakharinwirot University

สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย ที่ทำการ ชั้น 20 อาคารนวัตกรรม ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี โทรศัพท์ (02) 649-5000 ต่อ11013-19

 

 

Untitled Document
ข่าว

ข่าวทั่วไป >> ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนาวิชาการประจำปี 2562

22 ก.ค 2562 14:45:20

กรมการจัดหางานได้กำหนดการจัดสัมมนาวิชาการประจำปี 2562 เรื่อง “อนาคตตลาดแรงงานไทย (The Way Forward of Thai Labour Market)” ในวันพฤหัสบดีที่ 8 สิงหาคม 2562 เวลา 08.30 – 16.30 น. ณ ห้องประชุมจอมพล ป.พิบูลสงคราม ชั้น 5 อาคารกระทรวงแรงงาน โดยเป็นการนำเสนอผลงารศึกษาวิจัย เกี่ยวกับสถาการณ์ด้านแรงงานและอนาคตตลาดแรงงานไทย ซึ่งข้อมูลศึกษา ดังกล่าวจะเป็นประโยชน์ในการงานแผนการพัฒนากำลังแรงงาน เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีและยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ
กรมการจัดหางาน จึงขอเรียนเชิญท่านหรือผู้แทนเข้าร่วมสัมมนาทางวิชาการดังกล่าว โดยสามารถส่งแบบตอบรับทางโทรสารหมายเลข 02-245-7549, 02-246-7870 หรือแบบตอบรับคิวอาร์โค๊ดหรืองาน E-mail Address : lmi_std@doe.go.th ภายในวันพุธที่ 24 กรกฎาคม 2562
รง 0304/ว92369 download

[กลับหน้าหลัก ]