สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย: Strategic Wisdom and Research Institute Srinakharinwirot University

สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย ที่ทำการ ชั้น 20 อาคารนวัตกรรม ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี โทรศัพท์ (02) 649-5000 ต่อ11013-19

 

 

Untitled Document
ข่าว

ข่าวทั่วไป >> ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการทางนวัตกรรมแห่งชาติ “วิจัยวัฒนธรรม ครั้งที่ 9”

13 ส.ค 2562 13:34:36

กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กำหนดจัดประชุมวิชาการทางวัฒนธรรมแห่งชาติ “วิจัยวัฒนธรรม ครั้งที่ 9” เพื่อเผยแพร่องค์ความรู้จากงานวิจัยที่ได้รับทุนสนับสนุนจากกรมส่งเสริมวัฒนธรรม โดยครั้งนี้จัดขึ้นภายใต้หัวข้อเรื่อง “สร้างพื้นที่วัฒนธรรม มรดกร่วมอาเซียน” ในวันพุธที่ 21 สิงหาคม 2562 เวลา 08.30 – 16.30 น. ณ หอประชุมเล็ก ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย กรุงเทพมหานคร โดยมีวัตถุปรสงค์เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมมีความรู้ ความเข้าใจและสามารถนำองค์ความรู้จากผลงานวิจัยต่างๆ ที่เผยแพร่ไปใช้ประโยชน์ต่อสาธารณชน
กรมส่งเสริมวัฒนธรรม พิจารณาแล้วเห็นว่าการประชุมครั้งนี้จะเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของท่าน จึงเรียนเชิญท่านหรือผู้แทน เข้าร่วมประชุม ตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว และโปรดแจ้งชื่อตามแบบตอบรับเข้าร่วมประชุมได้ที่ นายณัฐพล มากทรัพย์ โทรศัพท์ 02-247-0013 ต่อ 1310 โทรสาร 02-645-3059 หรือที่ research.docp@gmail.com ภายในวันพฤหัสบดีที่ 15 สิงหาคม 2562
วธ 0506.3/ว4130 download

[กลับหน้าหลัก ]