สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย: Strategic Wisdom and Research Institute Srinakharinwirot University

สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย ที่ทำการ ชั้น 20 อาคารนวัตกรรม ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี โทรศัพท์ (02) 649-5000 ต่อ11013-19

 

 

Untitled Document
ข่าว

ข่าวทั่วไป >> ขอเชิญชวนยื่นเอกสารข้อเสนอโครงการศึกษาวิจัย

13 ส.ค 2562 13:54:58

สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญมีความประสงค์จะดำเนินงานจ้างที่ปรึกษาเพื่อดำเนินโครงการศึกษาวิจัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โดยวิธีคัดเลือก เรื่อง “การคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของผู้ด้อยโอกาสและคนกลุ่มเฉพาะ” รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1 โดยคณะกรรมการดำเนินงานจ้างที่ปรึกษาโดยวิธีคัดเลือกพิจารณาแล้วเห็นว่าท่านเป็นที่ปรึกษาที่ได้ขึ้นทะเบียนไว้กับศูนย์ข้อมูลที่ปรึกษากระทรวงการคลัง และเป็นผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์การวิจัยทางด้านนิติศาสตร์ หรือรัฐศาสตร์ หรือรัฐประศาสนศาสตร์ จึงขอเชิญท่านเข้าร่วมโครงการฯ โดยยื่นเอกสารหลักฐานแสดงคุณสมบัติของที่ปรึกษาตามที่ระบุในข้อกำหนดการศึกษาข้อ 4 และจัดทำข้อเสนอโครงการตามที่ระบุในข้อกำหนดการศึกษา 10 และดำเนินการอื่นตามข้อปฏิบัติตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2
ทั้งนี้ ให้ท่านจัดทำเอกสารข้อเสนอโครงการฯ พร้อมสำเนา รวมจำนวน 5 ชุด โดยจ่าหน้าซองถึงประธานคณะกรรมการดำเนินงานจ้างที่ปรึกษาโดยวิธีคัดเลือก พร้อมวงเล็บมุมซองว่าเป็นข้อเสนอโครงการศึกษาวิจัย เรื่อง “การคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของผู้ด้วยโอกาสและคนกลุ่มเฉพาะ” ส่งไปยังกลุ่มงานคลังและพัสดุ สำนักบริหารกลาง ชั้น 2 สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ อาคารราชบุรีดิเรกฤกธิ์ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ ถนนแจ้งวัฒนา เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10200 ภายในวันที่ 28 สิงหาคม 2562 หากมีข้อสงสัยหรือต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติมสามารถสอบถามได้ที่ นางสาวกนกวรรณ ชมะโชติ ผู้อำนวยการกลุ่มงานวิจัยและพัฒนารัฐธรรมนูญ โทร. 02-141-7730 หรือนายรงค์รัชต์ จันทร์สุวรรรณ นักวิชาการศาลรัฐธรรมนูญชำนาญการ โทร. 02-141-7681
ศร 0012.1/ว111 download

[กลับหน้าหลัก ]