สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย: Strategic Wisdom and Research Institute Srinakharinwirot University

สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย ที่ทำการ ชั้น 20 อาคารนวัตกรรม ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี โทรศัพท์ (02) 649-5000 ต่อ11013-19

 

 

Untitled Document
ข่าว

ข่าวทั่วไป >> ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ การส่งผลงานเข้าร่วมประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 9 และนานาชาติครั้งที่ 2 (วิทยาการจัดการวิชาการ 2020”

18 ก.ย 2562 14:37:58

เครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการระหว่างคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคเหนือ 8 แห่ง ได้จัดการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 9 และนานาชาติ ครั้งที่ 2 “วิทยาการจัดการวิชาการ 2020” ในวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2563 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นเวทีในการเผยแพร่ผลงานวิจัยและบทความวิชาการ ด้านบริหารธุรกิจทุกสาขา และด้านสหวิทยาการ ของคณาจารย์ นักวิจัย บุคลากร นักศึกษา รวมถึงหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม ได้ร่วมเรียนรู้และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ด้านการวิจัย ตลอดจนเปิดโอกาสให้มีเวทีเผยแพร่ผลงานทางวิชาการสู่สาธารณะ และได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์ นายแพทย์สิริฤกษ์ ทรงศิวิไล ผู้อำนวยการสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ บรรยายพิเศษในหัวข้อ “แนวทางการส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยของ วช. เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
ซึ่งบทความวิจัยที่ได้รับการพิจารณาคุณภาพระดับดีมากจากการประชุมวิชาการครั้งนี้ มีสิทธิได้โควตาในการพิจารณาเพื่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการของเครือข่ายฯ จำนวน 5 บทความ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ จึงขอความอนุเคราะห์ท่าน ได้โปรดประชาสัมพันธ์เชิญชวนบุคลากรในหน่วยงานและนักศึกษาได้ส่งผลงานเข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 9 และนานาชาติ รั้งที่ 2 โดยสามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.mangtconference9.in.th หรือติอต่อสอบถามที่หมายเลขโทรศัพท์ 056-717-134, 084-596-4838 คุณกัญญา, 081-022-2095 คุณพรรณทิพย์ หรือ Email : conf@mangtconference9.in.th ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 10 มกราคม 2563
อว 0618.4/ว65 download

[กลับหน้าหลัก ]