สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย: Strategic Wisdom and Research Institute Srinakharinwirot University

สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย ที่ทำการ ชั้น 20 อาคารนวัตกรรม ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี โทรศัพท์ (02) 649-5000 ต่อ11013-19

 

 

Untitled Document
ข่าว

ข่าวทั่วไป >> ขอเชิญนำเสนอผลงานทางวิชาการในการประชุมวิชาการระดับนานาชาติและระดับชาติด้านบริหารธุรกิจและการบัญชี ครั้งที่ 2

18 ก.ย 2562 14:10:18

เครือข่ายสถาบันการศึกษาแห่งภูมิภาคด้านบริหารธุรกิจ (Thailand Regional Business Schools Network)” ได้กำหนดจัดการประชุมวิชาการระดับนานาชาติและระดับชาติ ด้านบริหารธุรกิจและการบัญชี ครั้งที่ 2 (The International and National Conference on Business Administration and Accountancy: INCBAA #2) ในวันพฤหัสบดีที่ 20 กุมภาพันธ์ 2563 ณ โรงแรมดิเอ็มเพรส เชียงใหม่ เพื่อส่งเสริมให้เกิดบรรยากาศการแลกเปลี่ยน ความคิดเห็นในแวดวงวิชาการบริหารธุรกิจและการบัญชีระหว่างสถาบันการศึกษาของรัฐและเอกชน ภาคธุรกิจ ภาคประชาชนและบุคคลทั่วไป
เครือข่ายฯ พิจารณาเห็นว่าการประชุมทางวิชาการดังกล่าวจะเป็นประโยชน์ต่อหน่วยงานของท่าน จึงขอเชิญท่านและบุคลากรในสังกัดเข้าร่วมการประชุมและนำเสนอผลงานทางวิชาการ ทั้งนี้ ผู้สนใจสามารถลงทะเบียน Online และดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.incbaa.org
อว 8393(6).6-1/ว.686 download

[กลับหน้าหลัก ]