สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย: Strategic Wisdom and Research Institute Srinakharinwirot University

สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย ที่ทำการ ชั้น 20 อาคารนวัตกรรม ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี โทรศัพท์ (02) 649-5000 ต่อ11013-19

 

 

Untitled Document
ข่าว

ข่าวทั่วไป >> ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์วารสารสถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น : บริหารธุรกิจและภาษา

03 มี.ค 2563 11:37:32

สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น ขอมอบวารสารสถาบันเทคโนโลยีไมย-ญี่ปุ่น : บริหารธุรกิจและภาษา ปีที่ 7 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม -ธันวาคม 2562) ซึ่งวารสารอยู่ในฐานข้อมูล TCI กลุ่ม 2 สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ทั้งนี้ตั้งแต่เดือนมกราคม พ.ศ. 2563 หรือนับจากวารสารเล่มปีที่ 8 ฉบับที่ 1 (มกราคม - มิถุนายน 2563) เป็นต้นไป วารสารจะยกเลิกการตีพิมพ์ในรูปแบบรูปเล่ม โดยจะเผยแพร่ในรูปแบบวารสารออนไลน์ผ่านทางเว็บไซต์เพียงอย่างเดียว
จึงขอเชิญบุคลากรและผู้ที่สนใจส่งบทความวิจัยเพื่อตีพิมพ์ในวารสารสถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น : บริหารธุรกิจและภาษา โดยสามารถส่งผลงานผ่านทางระบบอนนไลน์ Thai Journals Online System (ThaiJo) ได้ที่เว็บไซต์ http://www.tci-thaijo.org/index.php/TNIJournalba ซึ่งวารสารเปิดรับบทความตลอดทั้งปี และมีการเผยแพร่ ปี ละ 2 ฉบับ คือ ฉบับที่ 1 (มกราคม - มิถุนายน) และฉบับที่ 2 (กรกฎาคม - ธันวาคม) สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่อีเมล jourmalba@tni.ac.th โทร. 02-763-2704
วบ.1501-ว019 download

[กลับหน้าหลัก ]