สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย: Strategic Wisdom and Research Institute Srinakharinwirot University

สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย ที่ทำการ ชั้น 20 อาคารนวัตกรรม ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี โทรศัพท์ (02) 649-5000 ต่อ11013-19

 

 

Untitled Document
ข่าว

ข่าวทั่วไป >> ขอเชิญส่งผลงานและเข้าร่วมงานประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 7

03 มี.ค 2563 11:13:19

คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้กำหนดจัดการประชุมวิชาการระดับชาติ “การท่องเที่ยวและการโรงแรมร่วมสมัย” ครั้งที่ 7 ภายใต้หัวข้อ “สร้างสรรค์วิจัยท่องเที่ยวโรงแรมสู่สากล ในวันที่ 11 มิถุนายน 2563 เวลา 08.30 – 17.30 น. ณ คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม (เขตพื้นที่ในเมือง) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บุคลากรและนักวิจัยได้มีโอกาสเผยแพร่องค์ความรู้ที่ได้จากการงานวิจัย เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และประสบการณ์ของวิทยาการกับผู้เข้าร่วมงาน อีกทั้ง ภาครัฐและภาคธุรกิจนำผลการวิจัยไปประยุกต์ใช้ใรองค์กรได้อย่างกว้างขวาง และเปิดประโยชน์ในการพัฒนาอย่างสูงสุดแก่ชุมชนและสังคม
คณะการท่องเที่ยวและการโรมแรม จึงขอเรียนเชิญคณาจารย์ นักวิจัย นักวิชาการ ตลอดจนนิสิต นักศึกษา และผู้ที่สนใจ สามารถลงทะเบียนและส่งผลงานได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 10 เมษายน 2563 ทั้งนี้ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมและติดต่อประสานงานได้ที่ อาจารย์ ดร.วันทกาญจน์ สีมาโรฤทธิ์ โทร.081-873-3130 และคุณจิดาภา วรจินดา โทร. 064-156-1917 เว็ปไซต์ http://thm.msu.ac.th/conferrence
อว 0605.17(1)-ว.0255 download

[กลับหน้าหลัก ]