สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย: Strategic Wisdom and Research Institute Srinakharinwirot University

สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย ที่ทำการ ชั้น 20 อาคารนวัตกรรม ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี โทรศัพท์ (02) 649-5000 ต่อ11013-19

 

 

Untitled Document
ข่าว

ข่าวทั่วไป >> เลื่อนการนำเสนอผลงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรมไทยร่วมประกวดและจัดแสดงในงาน “The International British Innovation, Invention & Technology Exhibition London” (IBIX 2020)

18 มี.ค 2563 11:16:02

ตามหนังสืออ้างถึง สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ขอเชิญหน่วยงานของท่านพิจารณาเสนอผลงานวิจัย สิ่งประดิษฐ และนวัตกรรม ของนักวิจัย/นักประดิษฐในสังกัดหน่วยงาน เพื่อเข้าร่วมประกวดและจัดแสดงในเวทีระดับนานาชาติ ประจำปี 2563 งาน “The International British Innovation, Invention & Technology Exhibition London” (IBIX 2020) ณ กรุงลอนดอน สหราชอาณาจักร นั้น
ในการนี้ เนื่องจากสถานการณ์การแผร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ในขณะนี้ เพื่อเป็นการป้องกันและการเฝ้าระวังการแพร่กระจายของเชื้อไวรัส ทางผู้จัดงานดังกล่าวจึงเห็นควรเลื่อนการจัดงานฯ จากระหว่างวันที่ 3 – 4 พฤษภาคม 2563 โดยเลื่อนไปเป็นช่วงเดือนสิงหาคม - ตุลาคม ซึ่งยังไม่ได้กำหนดว่าเป็นช่วงวันใด ทั้งนี้ วช. จะได้ประสานงานกับผู้จัดงานเป็นระยะๆ เพื่อติดตามสถานการณ์และจะได้แจ้งให้หน่วยงานของท่านทราบในโอกาสต่อไป
อว 0405-ว1720 download

[กลับหน้าหลัก ]