สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย: Strategic Wisdom and Research Institute Srinakharinwirot University

สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย ที่ทำการ ชั้น 20 อาคารนวัตกรรม ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี โทรศัพท์ (02) 649-5000 ต่อ11013-19

 

 

Untitled Document
ข่าว

ข่าวทั่วไป >> ขอความอนอุเคราะห์ประชาสัมพันธ์และเชิญชวนเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การออกแบบการทดลองและระเบียบวิธีพื้นผิวตอบสนองสำหรับงานวิจัยทางวิศวกรรมศาสตร์และวิทยาศาสตร์เชิงนวัตกรรม

19 มี.ค 2563 10:06:18

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล กำหนดจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การออกแบบการทดลองและระเบียบวิธีพื้นผิวตอบสนองสำหรับงานวิจัยทางวิศวกรรมศาสตร์และวิทยาศาสตร์เชิงนวัตกรรม โดยภาควิชาวิศวกรรมเคมี ในวันที่ 25-26 มีนาคม 2563 ณ ห้อง Active Learning R 230 อาคารอำนวยการ ชั้น 2 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับหลักการและแนวทางในการออกแบบการทดลอง ตลอดจนการนำสถิติชั้นสูงมาประยุกต์ใช้ในการวิเคราะห์แก้ปัญหาของกระบวนการแก่นักวิจัย นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา และผู้ที่สนใจ
ในการนี้ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล มีความยินดีขอเชิญท่านและบุคลากรในหน่วยงานของท่านเข้าร่วมโครงการอบรมเชงปฏิบัติการ โดยมีค่าลงทะเบียน 4,000 บาท/คน ทั้งนี้ โปรดกรอกใบสมัคร online ทางเว็ปไซต์ http://forms.gle/48dATSKkYs8N5pxj9
อว 78.10-ว1077 download

[กลับหน้าหลัก ]