สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย: Strategic Wisdom and Research Institute Srinakharinwirot University

สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย ที่ทำการ ชั้น 20 อาคารนวัตกรรม ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี โทรศัพท์ (02) 649-5000 ต่อ11013-19

 

 

Untitled Document
ข่าว

ข่าวทั่วไป >> ขอเชิญส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ใรวารสารวิเทศศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

08 มิ.ย 2563 09:58:40

คณะวิเทศศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต จัดทำวารสารวิชาการ ภายใต้ ชื่อว่า “วารสารวิเทศศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์” (Journal of International Studies, Prince of Songkla University) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้ผู้เชี่ยวชาญ นักวิชาการ และนักศึกษาทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศได้ตีพิมพ์เผยแพร่บทความวิจัย (Research article) บทความวิชาการ (Academic article) บทวิจารณ์หนังสือ (Book review) และบทความปริทัศน์ (Review article) ในสาขาสหวิทยาการด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ศึกษาศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ บริหารธุรกิจและการจัดการ ตีพิมพ์เผยแพร่ทั้งภาคภาษาไทยและภาษาอังกฤษ วารสารอยู่ในฐานของศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (TCI) กลุ่มที่ 2 และมีกำหนดการเผยแพร่ ปีละ 2 ฉบับ
ในการนี้ คณะวิเทศศึกษา จึงขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์เชิญชวนนักวิจัย คณาจารย์ นักวิชาการ นักศึกษา ตลอดจนผู้สนใจส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสารวิเทศศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ สามารถดูรายละเอียดและส่งบทความ ได่ที่ http://jis.fis.psu.ac.th/index.php.th/
อว06803.04-ว596 download

[กลับหน้าหลัก ]