สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย: Strategic Wisdom and Research Institute Srinakharinwirot University

สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย ที่ทำการ ชั้น 20 อาคารนวัตกรรม ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี โทรศัพท์ (02) 649-5000 ต่อ11013-19

 

 

Untitled Document
ข่าว

ข่าวทั่วไป >> ขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนส่งบทคสามเพื่อพิจารณาตีพิมพ์ในวารสารกฎหมายสิทธิมนุษยชน

25 พ.ค 2563 10:19:47

สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติได้จัดทำวารสารกฎหมายสิทธิมนุษยชนโดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเป็นแหล่งรวบรวมผลงานทางวิชาการเกี่ยวกับกฎหมายสิทธิมนายชนในประเด็นต่าง ๆ และข้อเสนอแนะในการปรับปรุงกฎหมาย กฎ ระเบียบ หรือคำสั่งใด ๆ เพื่อให้สอดคล้องกับหลักสิทธิมนุษยชนของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ รวมทั้งรับฟังความเห็นทางด้านกฎหมายสิทธิมนายชนจากผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญด้านกฎหมายสิทธิมนุษยชน ตลอดจนเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจด้านกฎหมายสิทธิมนายชนให้แก่หน่วยงานของรัฐ หน่วยงานเอกชน ภาคประชาสังคม และประชาชน
สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติจึงขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์เชิญชวนบุคลากรในสังกัดของท่าน ส่งบทความวิจัย บทความวิชาการ ที่มีเนื้อหาด้านนิติศาสตร์ รัฐศาสตร์ และกระบวนการยุติธรรม ที่สอดคล้องกับหลักการด้านสิทธิมนุษยชน เพื่อพิจารณาตีพิมพ์ในวารสารกฎหมายสิทธิมนุษยชน
สม 0008-ว1243 download

[กลับหน้าหลัก ]