สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย: Strategic Wisdom and Research Institute Srinakharinwirot University

สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย ที่ทำการ ชั้น 20 อาคารนวัตกรรม ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี โทรศัพท์ (02) 649-5000 ต่อ11013-19

 

 

Untitled Document
ข่าว

ข่าวทั่วไป >> ขอเชิญส่งบุคลากรเข้าฝึกอบรม

28 ก.ย 2563 16:29:55

สมาคมส่งเสริมการวิจัย มีวัตถุประสงค์ในการส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพของนักวิจัยให้มีสมรรถนะสูงขึ้นในด้านการวิจัย ดังนั้นสมาคมจะจัดให้มีการฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนานักวิจัยต่างๆ ในช่วงปลายปี 2563 ดังนี้
1.การอบรมเชิงปฏิบัติการการวิจัยเชิงคุณภาพ วันที่ 4-5-6 พฤศจิกายน 2563 (3 วัน)
2.การอบรมเชิงปฏิบัติการเทคนิคการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยและชุดโครงการวิจัยหรือแผนงานวิจัยให้สอดคล้องกับนโยบายของประเทศและหน่วยสนับสนุนทุนวิจัย (Project Management Unit – PMU) วันที่ 16-17 พฤศจิกายน 2563 (2 วัน)
3.เทคนิคการเขียนบทความทางวิชาการเพื่อตีพิมพ์ในวารสารในประเทศและวานสารนานาชาติ วันที่ 3-4 ธันวาคม 2563 (2 วัน)
4.วิธีการวิจัยทางสังคมศาสตร์แบบผสม (MIXED METHOD) วันที่ 24-25 ธันวาคม 2563 (2 วัน)
ทุกหลักสูตร อบรม ณ สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ อาคาร วช.1 ชั้น 1 ห้องประชุมศาสตราจารย์ ดร.สง่า สรรพศรี
จึงขอเชิญท่านส่งบุคลากร เข้ารับการฝึกอบรมดังกล่าวนี้ ผู้สนใจสามารถสมัครเข้ารับการอบรมได้ที่ Website “สมาคมส่งเสริมการวิจัย” หรือ “www.rpa.or.th”
สสว.34-2563 download

[กลับหน้าหลัก ]