สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย: Strategic Wisdom and Research Institute Srinakharinwirot University

สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย ที่ทำการ ชั้น 20 อาคารนวัตกรรม ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี โทรศัพท์ (02) 649-5000 ต่อ11013-19

 

 

Untitled Document
ข่าว

ข่าวทั่วไป >> ขอเชิญชวนส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสารราชภัฏเพชรบูรณ์สาร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์

15 ก.ย 2563 16:12:16

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ กำหนดจัดทำสารสารราชภัฏเพชรบูรณ์สาร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ เพื่อเผยแพร่ผลงานทางวิชาการและงานวิจัย ส่งเสริมการสร้างองค์ความรู้ทางด้านวิชาการ ตลอดจนเป็นเวทีนำเสนอผลงานวิชาการของบุคลากรในมหาวิทยาลัยและผู้สนใจทั่วไป ซึ่งวารสารอยู่ในฐานข้อมูลูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (TCI) กลุ่มที่ 2 เลขมาตรฐานสากลประจำวารสาร (ISSN) 0859-8185 โดยกำหนดตีพิมพ์เผยแพร่ ปีละ 2 ฉบับ คือ ฉบับ 1 มกราคม - มิถุนายน และฉบับที่ 2 กรกฎาคม - ธันวาคม นั้น
ในการนี้ สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ จึงขอความอนุเคราะห์หน่วยงานของท่านประชาสัมพันธ์เชิญชวนบุคลากรและผู้สนใจส่งต้นฉบับบทความวิชาการหรือบทความวิจัยเพื่อพิจารณาตีพิมพ์ในวารสารราชภัฏเพชรบูรณ์สาร มหาวิทยาลัยเพชรบูรณ์ โดยสามารถลงทะเบียนออนไลน์ได้ที่ http://so๐๕.tci-thaijo.org/index.php/jpcru/index และสามารถดาวน์โลหดคู่มือรูปแบบบทความได้ที่เว็บไซต์ http://research.pcru.ac.th/researchV๒/ หากท่านมีข้อสงสัยหรือติดต่อสอบถามเพิ่มเติมกรุณาติดต่อ นางสาวชุติมา พุฒอ่อน เบอร์โทรศัพท์ 056-717-100 ต่อ 6310 หรือเบอร์มือถือ 083-212-2666
อว 0618.10-ว60 download

[กลับหน้าหลัก ]