สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย: Strategic Wisdom and Research Institute Srinakharinwirot University

สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย ที่ทำการ ชั้น 20 อาคารนวัตกรรม ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี โทรศัพท์ (02) 649-5000 ต่อ11013-19

 

 

Untitled Document
ข่าว

ข่าวทั่วไป >> ขอเรียนเชิญส่งผลงานวิจัยเพื่อคัดเลือกให้นำเสนอในการประชุมทางวิชาการ การวิจัยทางการศึกษาระดับชาติ ครั้งที่ 16

30 มี.ค 2564 09:30:07

สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา กำหนดจัดการประชุมทางวิชาการ การวิจัยทางการศึกษาระดับชาติ ครั้งที่ 16 “นวัตกรรมการศึกษา : กล้าเปลี่ยน สร้างสรรค์ ยกระดับคุณภาพการศึกษาไทย” ในระหว่างวันที่ 16 – 17 สิงหาคม 2564
ในการนี้ สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
1. ขอความอนุเคราะห์ท่านประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ประกาส เรื่อง การส่งผลงานวิจัยเพื่อคัดเลือกให้นำเสนอในการจัดประชุมทางวิชาการ การวิจัยทางการศึกษาระดับชาติ ครั้งที่ 16 “นวัตกรรมการศึกษา : กล้าเปลี่ยน สร้างสรรค์ ยกระดับคุณภาพการศึกษาไทย” ให้กับบุคลากรในสังกัดของท่านได้รับทราบ
2. ขอเรียนเชิญหน่วยงานหรือบุคลากรในสังกัดของท่าน ส่งผลงานวิจัยทางการศึกษาเพื่อเข้ารับการคัดเลือกดังกล่าว ภายวนวันที่ 21 เมษายน 2564 และสามารถดูรายละเอียดการส่งได้จาก QR Code
ศธ0306-ว663 download

[กลับหน้าหลัก ]