สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย: Strategic Wisdom and Research Institute Srinakharinwirot University

สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย ที่ทำการ ชั้น 20 อาคารนวัตกรรม ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี โทรศัพท์ (02) 649-5000 ต่อ11013-19

 

 

Untitled Document
ข่าว

ข่าวทั่วไป >> เปิดรับการคัดเลือกเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิหรือผู้เชี่ยวชาญในคณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม

30 มี.ค 2564 16:04:51

สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยคณะกรรมการคัดเลือกกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิหรือผู้เชี่ยวชาญในคณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานกระประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ได้เปิดรับการคัดเลือกกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิหรือผู้เชี่ยวชาญในคณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ซึ่งเป็นไปตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ เรื่อง หลักกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการแต่งตั้งคณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ลงวันที่ 31 ตุลาคม 2563 โดยแบ่งเป็น 2 ประเภท คือ การขอรับการคัดเลือกโดยการเสนอชื่อ และการขอรับการคัดเลือกด้วยตนเอง
จึงขอเรียนเชิญให้เข้าร่วมการคัดเลือกเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิหรือผู้เชี่ยวชาญในคณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม จำนวน 9 คณะ โดยหน่วยงานของท่านสามารถพิจารณาเสนอชื่อบุคคลที่มีความเหมาะสมให้เข้ารับการคัดเลือก หรือพิจารณาเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้บุคคลทั่วไปที่มีคุณสมบัติเป็นไปตามที่กำหนดเสนอขอรับการคัดเลือกด้วยตนเอง โดยมีระยะเวลาการส่งเอกสาร ในวันที่ 8 – 31 มีนาคม 2564
ทส 1010.9-ว2348 download

[กลับหน้าหลัก ]