สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย: Strategic Wisdom and Research Institute Srinakharinwirot University

สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย ที่ทำการ ชั้น 20 อาคารนวัตกรรม ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี โทรศัพท์ (02) 649-5000 ต่อ11013-19

 

 

Untitled Document
ข่าว

ข่าวทั่วไป >> ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์เชิญชวนเข้าร่วมประชุมและส่งบทคัดย่อ/บทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ เพื่อนำเสนอในงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ The 6th International STEM Education Conference (iSTEM-Ed2021)

07 พ.ค 2564 11:15:54

สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดาร่วมกับสามคมวิชาการทางวิศวกรรมไฟฟ้า (ประเทศไทย) จะจัดงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ The 6th International STEM Education Conference (iSTEM-Ed2021) ในหัวข้อ Innovating STEM Education in the Digital Disruptive Era ระหว่างวันที่ 10 – 12 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 ณ โรงแรม อมารี พัทยา จังหวัดชลบุรี
ในการนี้ สถาบันเทคโนโลยีจิตรดาร่วมกับสถาคมวิชาการทางวิศวกรรมไฟฟ้า (ประเทศไทย) ขอเชิญท่าน คณาจารย์ นักวิชาการ นักวอจัย และนิสิตนักศึกษาในสังกัดของท่าน ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมปละ/หรือส่งบทคัดย่อ/บทความวิจัยฉบับสมบูรณ์เพื่อนพเสนอในงานประชุมนี้ ผู้ที่สนใจสามารถดาวน์โหลดข้อมูลและศึกษารายละเอียดได้ที่ QR Code ที่แนบหรือที่เว็บไซต์ http://istem-ed.com/istem-ed2021/index.php หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กนกวรรณ เรืองศิริ
อว 90-ว0611 download

[กลับหน้าหลัก ]