สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย: Strategic Wisdom and Research Institute Srinakharinwirot University

สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย ที่ทำการ ชั้น 20 อาคารนวัตกรรม ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี โทรศัพท์ (02) 649-5000 ต่อ11013-19

 

 

Untitled Document
ข่าว

ข่าวทั่วไป >> ขอเชิญประชาสัมพันธ์ส่งผลงานวิชาการเข้าประกวดและส่งผลงานบุคคลหรือองค์กรเข้าชิงรางวัล ในงานสัมมนาวิชาการระดับชาติ เครื่องความปลอดภัยทางถนน ครั้งที่ 15

21 มิ.ย 2564 12:51:06

ขอเชิญประชาสัมพันธ์ส่งผลงานวิชาการเข้าประกวดและส่งผลงานบุคคลหรือองค์กรเข้าชิงรางวัล Prime Minister Road Safety Awards ในงานสัมมนาวิชาการระดับชาติ เครื่องความปลอดภัยทางถนน ครั้งที่ 15
ศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน ร่วมกับศูนย์วิชาการเพื่อความปลอดภัยทางถนนมูลนิธินโยบายถนนปลอดภัย และภาคีเครือข่ายทั้งภาครัฐ และภาคเอกชน โดยการสนับสนุนจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช่รถใช้ถนน ได้กำหนดจัดงานสัมมนาวิชาการระดับชาติ เครื่องความปลอดภัยทางถนน ครั้งที่ 15 “ทศวรรษใหม่ ขับขี่ปลอดภัยต้องมาก่อน” (15th Thailand Road Safety Seminar : A New decade, New normal, Safe driving is priority) ระหว่างวันที่ 1 – 2 ธันวาคม 2564 ณ ศูนย์ประชุมวายุภักษ์ โรงแรมเซ็นทรา บายเซ็นทารา ศูนย์ราชการและคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ
ในการนี้ จึงขอความ่รวมมือประชาสัมพันธ์เชิญชวนบุคลากรในสังกัดและผู้สนใจ ส่งผลงานวิชาการ ผลงานบุคคล หรือองค์กร เพื่อเข้าชิงรางวัล Prime Minister Road Safety Awards ในงานสัมมนาวิชาการระดับชาติ เครื่องความปลอดภัยทางถนน ครั้งที่ 15
โดยส่งทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ kulleab@gmail.com
ทั้งนี้ สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นางสาวขวัญนาค กุลเลียบ หมายเลขโทรศัพท์ 08-1544-0206 สำนักงานแผนงานสนับสนุนการป้องกันอุบัติเหตุจราจรระดับจังหวัด ผู้ประสานงาน
มท 0607-ว3554 download

[กลับหน้าหลัก ]