สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย: Strategic Wisdom and Research Institute Srinakharinwirot University

สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย ที่ทำการ ชั้น 20 อาคารนวัตกรรม ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี โทรศัพท์ (02) 649-5000 ต่อ11013-19

 

 

Untitled Document
ข่าว

ข่าวทั่วไป >> ประชาสัมพันธ์ประกาศการให้ทุนอุดหนุนการวิจัยและพัฒนาประเภททั่วไป

21 มี.ค 2561 15:34:19

บริษัทไ ปรษณีย์ไทย จำกัด ปณท มีความประสงค์จะให้ทุนอุดหนุนการวิจัยและพัฒนา แก่บุคคล คณะบุคคล หน่วยงาน สถาบันทั้งภาครัฐและเอกชน รวมถึงนักวิจัยอิสระ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนการวิจัยและพัฒนาในกิจการของ ปณท โดยเปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัยและพัฒนาดังกล่าวตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 15 พฤษภาคม 2561

ในการนี้ ปณท จึงขอเรียนเชิญท่านที่สนใจ ส่งข้อเสนอโครงการวิจัยและพัฒนา โดยรายละเอียดประกาศการให้ ทุนดังเอกสารแนบ

รายละเอียดเพิ่มเติม download

[กลับหน้าหลัก ]