สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย: Strategic Wisdom and Research Institute Srinakharinwirot University

สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย ที่ทำการ ชั้น 20 อาคารนวัตกรรม ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี โทรศัพท์ (02) 649-5000 ต่อ11013-19

 

 

Untitled Document
ข่าว

ข่าวทั่วไป >> ขอขยายเวลาการส่งบทคัดย่อ บทความฉบับสมบูรณ์เพื่อนำเสนอในงานประชุมวิชาการระดับชาติ The 1st Rajamangala Sakhon Conference : RSKC 2018

13 มี.ค 2561 17:00:24

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานวิทยาเขตสกลนครมีกำหนดการจัดงานประชุมวิชาการระดับชาติราชมงคลสกลนครครั้งที่ 1 The 1st Rajamangala Sakhon Conference : RSKC 201 ในระหว่างวันที่ 17-19 พฤษภาคม 2561 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร

ในการนี้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร จึงขอแจ้งการขยายเวลาในการส่งบทคัดย่อ บทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ เพื่อนำเสนอในการประชุมครั้งนี้ จนถึงวันที่ 20 มีนาคม 2561 ทั้งนี้ท่านสามารถดาวน์โหลดข้อมูลรายละเอียดและรูปแบบการจัดทำบทคัดย่อบทความฉบับสมบูรณ์ได้ที่ http://fit.rmuti.ac.th/rskc 2018


รายละเอียดเพิ่มเติม download

[กลับหน้าหลัก ]