สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย: Strategic Wisdom and Research Institute Srinakharinwirot University

สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย ที่ทำการ ชั้น 20 อาคารนวัตกรรม ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี โทรศัพท์ (02) 649-5000 ต่อ11013-19

 

 

Untitled Document
ข่าว

ข่าวทั่วไป >> ประชาสัมพันธ์ขอเรียนเชิญเข้าร่วมประชุมและส่งบทความงานประชุมวิชาการระดับชาติ : วันสันติภาพสากล ครั้งที่ 3 "ศาสนากับสันติภาพ"

21 พ.ค 2561 10:22:57

สถาบันสันติศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มีความประสงค์จะจัดงานประชุมวิชาการระดับชาติ : วันสันติภาพสากล ครั้งที่ 3 "ศาสนากับสันติภาพ" ในวันที่ 21 กันยายน 2561 ณ ห้องประชุม 210 สำนักงานอธิการบดี และสถาบันสันติศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ สถาบันสันติศึกษา

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จึงขอประชาสัมพันธ์งานประชุมวิชาการระดับชาติ : วันสันติภาพสากล ครั้งที่ 3 "ศาสนากับสันติภาพ" และเชิญชวนส่งบทความวิจัยหรือบทความวิชาการโดยสามารถสมัครได้ที่เว็บไซต์ IPSconference.psu.ac.th

รายละเอียดเพิ่มเติม download

[กลับหน้าหลัก ]