สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย: Strategic Wisdom and Research Institute Srinakharinwirot University

สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย ที่ทำการ ชั้น 20 อาคารนวัตกรรม ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี โทรศัพท์ (02) 649-5000 ต่อ11013-19

 

 

Untitled Document
ข่าว

ข่าวทั่วไป >> ประชาสัมพันธ์ การประชุมเพื่อชี้แจงรายละเอียดแนวทางการสนับสนุนทุนวิจัยและเงื่อนไขต่างๆ ในการรับข้อเสนอโครงการวิจัย

12 ก.ค 2561 11:39:54

สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) หรือ สวก. ได้จัดทำกรอบวิจัยภายใต้แผนงานวิจัยมุ่งเป้าตอบสนองความต้องการในการพัฒนาประเทส ประจำปีงบประมาณ 2562 จำนวน 7 กลุ่มเรื่อง โดยมีจุดประสงค์เพื่อชี้แจงรายละเอียดแนวทางการสนับสนุนทุนวิจัยและเงื่อนไขต่างๆ ในการรับข้อเสนอโครงการวิจัย


ในการนี้ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา จึงขอแจ้งประชาสัมพันธ์และขอเชิญชวนท่านที่สนใจเข้าร่วมการประชุมและส่งข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอรับทุนสนับสนุนการวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยสามารถดาวน์โหลดรายละเอียดกรอบการวิจัยในแต่ละกลุ่มเรื่องได้ที่ www.arda.or.th และ www.nrct.go.th

รายละเอียดเพิ่มเติม download

[กลับหน้าหลัก ]