สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย: Strategic Wisdom and Research Institute Srinakharinwirot University

สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย ที่ทำการ ชั้น 20 อาคารนวัตกรรม ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี โทรศัพท์ (02) 649-5000 ต่อ11013-19

 

 

Untitled Document
ข่าว

ข่าวทั่วไป >> ขอเชิญจัดส่งข้อเสนอโครงการภายใต้กองทุน The Specific International Programme, A Key Component of the Financial Mechanisms of the Minamata Convention (รอบแรก)

12 ก.ค 2561 11:25:07

องค์การสิ่งแวดล้อมแห่งสหประชาชาติ (Environment) ได้เชิญชวนประเทศต่างๆ พิจาณราจัดส่งข้อเสนอโครงการเสริมสร้างขีดความสามารถในการปฏิบัติตามพันธกรณีของอนุสัญญามินามาตะว่าด้วยปรอทภายใต้กองทุน The Specific International Programme, A Key Component of the Financial Mechanisms of the Minamata Convention (รอบแรก) ซึ่งจะสนับสนุนงบประมาณโครงการละ 50,000- 250,000 เหรียญสหรัฐและกำหนดระยะเวลาการดำเนินโครงการ 3 ปี

กรมควบคุมมลพิษ จึงขอเชิญชวนท่านที่สนใจจัดส่งข้อเสนอโครงการและงบประมาณ ซึ่งสามารถดาวน์โหลดเอกสารประกอบการสมัครได้ที่ http://www.mercuryconvention.org ภายในวันที่ 10 สิงหาคม 2561รายละเอียดเพิ่มเติม download

[กลับหน้าหลัก ]