สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย: Strategic Wisdom and Research Institute Srinakharinwirot University

สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย ที่ทำการ ชั้น 20 อาคารนวัตกรรม ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี โทรศัพท์ (02) 649-5000 ต่อ11013-19

 

 

Untitled Document
ข่าว

ข่าวทั่วไป >> ขอเชิญส่งบทความลงตีพิมพ์ในวารสาร SAU Journal of Science and Technology

23 ส.ค 2561 10:49:49

ด้วยวารสาร SAU Journal of Science and Technology ISSN : 2408-235X ซึ่งได้รับการรับรองคุณภาพให้อยู่ในฐานข้อมูลของศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย กลุ่มที่ 2 ปัจจุบันตีพิมพ์เผยแพร่ 2 ฉบับ/ปี ดังนี้คือ ฉบับที่ 1 มกราคม-มิถุนายน ฉบับที่ 2 กรกฎาคม-ธันวาคม โดยครอบคลุม วิทยาการด้านวิศวกรรมไฟฟ้า วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม วิศวกรรมโยธา วิศวกรรมเครื่องกล วิศวกรรมอุตสาหการ วิศวกรรมความปลอดภัย วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม วิทยาการคอมพิวเตอร์ดิจิทัลมีเดีย และในปี 2561 วารสารได้ดำเนินการตีพิมพ์เผยแพร่เล่ม ปีที่ 4 ฉบับที่ 1 ประจำเดือนมกราคมถึงมิถุนายนเป็นที่เรียบร้อยแล้ว


ในการนี้คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ จึงขอเรียนเชิญท่านที่สนใจส่งบทความวิจัยหรือบทความปริทัศน์วิชาการเข้าร่วมตีพิมพ์ในวารสาร โดยสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ http://saujournalst.sau.ac.th


รายละเอียดเพิ่มเติม download

[กลับหน้าหลัก ]