สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย: Strategic Wisdom and Research Institute Srinakharinwirot University

สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย ที่ทำการ ชั้น 20 อาคารนวัตกรรม ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี โทรศัพท์ (02) 649-5000 ต่อ11013-19

 

 

Untitled Document
ข่าว

ข่าวทั่วไป >> ประชาสัมพันธ์งานประชุม Scientific Symposium on Current and Future Cancer Research: Liver and Lung Cancer

01 พ.ย 2561 16:17:50

สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ได้กำหนดให้มีการประชุมวิทยาศาสตร์นานาชาติ ในหัวข้อ "การวิจัยปัจจุบันและอนาคต: โรคมะเร็งตับและมะเร็งปอด (Scientific Symposium on Current and Future Cancer Research: Liver and Lung Cancer) ในระหว่างวันที่ 8 - 10 มกราคม 2562 ณ ศูนย์ประชุมสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ กรุงเทพฯ การประชุมครั้งนี้จะเป็นประโยชน์ต่อวงการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีโดยเฉพาะบุคลากรด้านการแพทย์ การสาธารสุขและวิทยาศาสตร์การแพทย์ของไทยและประเทศในภูมิภาค ทั้งภาครัฐและเอกชน
จึงเรียนมาเพื่อขอเชิญท่านและบุคลกรในสังกัดลงทะเบียนเข้าร่วมการประชุม และใคร่ขอความอนุเคราะห์ในการประชาสัมพันธ์การจัดประชุมครั้งนี้ด้วย ท่านสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://cancer2019.cri.or.th
ประชาสัมพันธ์งานประชุมฯ สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ download

[กลับหน้าหลัก ]