สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย: Strategic Wisdom and Research Institute Srinakharinwirot University

สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย ที่ทำการ ชั้น 20 อาคารนวัตกรรม ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี โทรศัพท์ (02) 649-5000 ต่อ11013-19

 

 

Untitled Document
ข่าว

ข่าวทั่วไป >> ประชาสัมพันธ์การขอรับการสนับสนุนงบประมาณโครงการวิจัย/โครงการทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2563

15 ม.ค 2562 10:04:57

กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก โดย สำนักงานบริหารกองทุนภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย ได้มีนโยบายการสนับสนุนงบประมาณโครงการวิจัย/โครงการทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2563 ตามยุทธศาสตร์ของกองทุนภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย นั้น
ในการนี้ กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก จึงขอเชิญหน่วยงานที่สนใจขอรับการสนับสนุนงบประมาณโครงการวิจัย/โครงการทั่วไปฯ โดยส่งเอกสารโครงการมาที่สำนักงานบริหารกองทุนภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก กระทรวงสาธารณสุข ถนนติวานนท์ ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000 หรือ ติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่กลุ่มงานนโยบายและแผนงาน โทรศัพท์ 0-2591-0788
สธ 0512.04/ว6121 download

[กลับหน้าหลัก ]