สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย: Strategic Wisdom and Research Institute Srinakharinwirot University

สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย ที่ทำการ ชั้น 20 อาคารนวัตกรรม ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี โทรศัพท์ (02) 649-5000 ต่อ11013-19

 

 

Untitled Document
ข่าว

ข่าวทั่วไป >> ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์

15 ม.ค 2562 16:39:32

มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น จะมีการจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ เรื่อง "หลักจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์" โดยวิทยากรผู้้ชี่ยวชาญ รองศาสตราจารย์ ดร.สุธรรม นันทมงคลชัย คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ในวันเสาร์ที่ 2กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 08.30 - 16.30 น. ณ อาคารเธียเตอร์ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น วัชรพล ซึ่งค่าใช้จ่ายในการอบรมครั้งนี้ท่านละ 1,500 บาท รวมค่าอาหารกลางวันและค่าอาหารว่าง (ดังเอกสารแนบ) โดยสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มการชำระเงินได้ที่ http://www.western.ac.th/index.php/th/bruero-research-jd/bruero-research-jd-5
ทั้งนี้เพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติในการเขียนแบบฟอร์มการจัดทำแบบสอบถาม หนังสือนำ และเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้องควบคู่กันไปกับความรู้ด้านจริยธรรม จึงขอเชิญชวนอาจารย์ นิสิตและบุคลากรที่สนใจเข้าร่วมการอบรมในครั้งนี้ หากสนใจหรือมีข้อสอบถามเพิ่ม สามารถติดต่อได้ที่สำนักวิจัยและบริการวิชาการ โทร. 0-2563-5252 ต่อ 5017 E-mail : Research.re@western.ac.th
มท.0300/ว.9/2562 download

[กลับหน้าหลัก ]