สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย: Strategic Wisdom and Research Institute Srinakharinwirot University

สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย ที่ทำการ ชั้น 20 อาคารนวัตกรรม ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี โทรศัพท์ (02) 649-5000 ต่อ11013-19

 

 

Untitled Document
ข่าว

ข่าวทั่วไป >> ขอส่งบทความเข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติ สหวิทยากรเอเชียอาคเนย์ 2562

12 ก.พ 2562 16:31:16

มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ร่วมกับภาคีความร่วมมือทางวิชาการได้แก่ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) มหาวิทยาลัยทักษิณ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าคุณทหารลาดกระบัง วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (บางเขน) วิทยาลัยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยรังสิต มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสิทร์ (ศาลายา) มหาวิทยาลัยเวสเทริ์น และ คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร จึงได้กำหนดจัดการประชุมวิชาการระดับชาติ สหวิทยาการเอเชียอาคเนย์ 2562 ครั้งที่ 6 (The 6th SAU National Interdisciplinary Conference 2019, (SAUNIC 2019) ในวันที่ 21 - 22 มิถุนายน 2562 ณ โรมแรมริชมอนด์ สไตลิช คอนเวนชั่น รัตนาธิเบษร์ นนทบุรี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่องค์ความรู้ทางวิชาการแก่นักวิจัยและผู้สนใจ ภายใต้กรอบแนวคิด "จากงานวิจัยสู่นัวตกรรมทางด้านสังคมศาสตร์ และเทคโนโลยี" (From Research to Innovation in Social Science and Technology)
ในการนี้ มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ใคร่ขอเชิญบุคลกรในหน่วยงานของท่าน เข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติ "สหวิทยาการเอเชียอาคเนย์ 2562" ครั้งที่ 6 และส่งบทความวิจัย/วิชาการ เพื่อนำเสนอผลงานในครั้งนี้ โดยส่งบทคัดย่อของ บทความวิจัย/วิชาการผ่านระบบ EasyChair ภานในวันศุกร์ที่ 1 มีนาคม 2562 และสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ http://saunic2019.sau.ac.th
ม.อ.อ.0100/สว 42/2561 download

[กลับหน้าหลัก ]