สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย: Strategic Wisdom and Research Institute Srinakharinwirot University

สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย ที่ทำการ ชั้น 20 อาคารนวัตกรรม ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี โทรศัพท์ (02) 649-5000 ต่อ11013-19

 

 

Untitled Document
ข่าว

ข่าวทั่วไป >> ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์

11 ก.พ 2562 17:23:26

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ กำหนดจัด โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรประกาศนียบัตรกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา รุ่นที่ 3 ให้แก่ ผู้สนใจเพื่อเสริมสร้างความรู้และความเข้าใจในด้านการปฏิบัติงานทางทรัพย์สินทางปัญญา จำนวน 45 ท่าน ในวันเสาร์ที่ 9-10, 16 และ 30-31 มีนาคม พ.ศ. 2562 ณ ห้อง Hall of Fame ตึก Coronation Hall มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ วิทยาเขตหัวหมาก กรุงเทพฯ โดยมีค่าใช้จ่ายในการอบรม 9,000 บาท (เก้าพันบาทถ้วน) ซึ่งมีขอบเขตเนื้อหาครอบคลุมการดำเนินงานในทางปฏิบัติในการจดแจ้งลิขสิทธิ์ การจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าการขอรับสิทธิบัตร การทำสัญญาทางทรัพย์สินทางปัญญา และวิธีการระงับข้อพิพาท
ในการนี้ คณะนิติศาสตร์ จึงขอความอนุเคราะห์หน่วยงานของท่านในการประชาสัมพันธ์โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรประกาศนียบัตรกฎหมาย ทรัพย์สินทางปัญญา รุ่นที่ 3 หากท่านสนใจหรือมีข้อสงสัยประการใดโปรดติดต่อเบอร์โทรศัพท์ 02-300-4543 - 53 ต่อ 3782, 3785 หรือ E - mail : Lawaucertificate@gmail.com
นต 011/2562 download

[กลับหน้าหลัก ]