สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย: Strategic Wisdom and Research Institute Srinakharinwirot University

สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย ที่ทำการ ชั้น 20 อาคารนวัตกรรม ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี โทรศัพท์ (02) 649-5000 ต่อ11013-19

 

 

Untitled Document
ข่าว

ข่าวทั่วไป >> ขอเชิญเข้าร่วมงาน และนำเสนอผลงานทางวิชาการในการประชุมสัมมนางานวิจัยจิตพฤติกรรมศาสตร์ด้านระบบพฤติกรรมไทย ภายใต้ เรื่อง "พลังจริยธรรมนำแก้วิกฤตชาติ"

27 ก.พ 2562 15:13:38

สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) โดย ศูนย์วิจัยยุทธศาสตร์ระบบพฤติกรรมไทย ซึ่งเป็นหน่วยปฏิบัติการสนองนโยบายของคณะกรรมการแห่งชาติเพื่อการวิจัยและพัฒนาระบบพฤติกรรมไทย (คพท.) ที่ดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีมาตั้งแต่ พ.ศ. 2537 จนถึงปัจจุบันครบ 25 ปี ในปี พ.ศ 2562 นี้ คพท.จึงมีความเห็นว่าควรทำการเผยแพร่ผลงานวิจัย ส่งเสริม สนับสนุนให้มีการรวบรอมผลงานวิจัยทางจิตพฤติกรรมศาสตร์โดยเฉพาะด้านจริยธรรม และนำองค์ความรู้ที่มีอยู่ไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาป้องกันและแก้ไขปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นหรือคาดว่าจะเกิดขึ้นในประเทศไทย เพื่อยกระดับจริยธรรมของสังคมไทย โดยจัดให้มีการประชุมสัมมนางานวิจัยจิตพฤติกรรมศาสตร์ด้านระบบพฤติกรรมไทย ภายใต้ เรื่อง "พลังจริยธรรมนำแก้วิกฤตชาติ" ระหว่างวันที่ 13-14 มิถุนายน 2562 ณ ห้องแกรนด์ บอลรูม โรงแรมรามาการ์เด้นส์ กรุงเทพมหานคร โดยมี รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานเปิด และปาฐกถาพิเศษ การประชุุมสัมมนาฯ ครั้งนี้้ ประกอบไปด้วยการบรรยายพิเศษ การเสวนา การนำเสนอผลงานทางวิชาการ ทั้งในรูปแบบการบรรยาย และรูปแบบโปสเตอร์ ตามสิ่งที่แนบมาด้วย
ในการนี้ วช. ได้พิจารณาเห็นว่าการประชุมสัมมนาฯ ดังกล่าว เป็นประโยชน์ ต่อหน่วยงานของท่านจึงขอเรียนเชิญท่านและบุคลากรในสังกัดที่ท่านเกี่ยวข้องเข้าร่วมงาน และนำเสนอผลงานทางวิชาการ ทั้งนี้ วช. ขอความอนุเคราะห์ท่านกรุณาติด Banner บน Website ของท่าน พร้อมทั้งประชาสัมพันธ์การเข้าร่วมงานดังกล่าวให้ทราบโดยทั่วกัน ผู้สนใจสามารถลงทะเบียนโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ผ่านทาง http:\ctbs.nrct.go.th/seminar หรือ สแกน QR code ภายในวันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2562
วช 0003/ว01394 download

[กลับหน้าหลัก ]