สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย: Strategic Wisdom and Research Institute Srinakharinwirot University

สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย ที่ทำการ ชั้น 20 อาคารนวัตกรรม ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี โทรศัพท์ (02) 649-5000 ต่อ11013-19

 

 

Untitled Document
ข่าว

ข่าวทั่วไป >> ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “How to Be A Smart Learning Facilitator: การพัฒนาทักษะที่จำเป็นสำหรับกระบวนกรเพื่อการเรียนรู้”

12 มิ.ย 2562 16:48:04

สถาบันนวัตกรรมการเรีนยรู้ มหาวิทยาลัยมหิดล กำหนดจัดอบรมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “How to Be A Smart Learning Facilitator: การพัฒนาทักษะที่จำเป็นสำหรับกระบวนกรเพื่อการเรียนรู้” เพื่อเผยแพร่องค์ความรู้ที่ได้จากการวิจัยและพัฒนาภายใต้ชุดโครงการวิจัย “เพาะพันธ์ปัญญา” ซึ่งมุ่งเน้นพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะคิดเชิงเหตุและผล คิดวิเคราะห์สังเคราะห์ ผ่านการจัดการเรียนรู้แบบโครงงานฐานวิจัย ณ ห้องประชุม 109 อาคารปัญญาพิพัฒน์ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา และเพื่อให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมสามารถต่อยอดใช้ในการจัดการเรียนรู้ในห้องเรียนของตนเองได้ จึงจัดแบ่งเป็น 4 กิจกรรมย่อย โดยกำหนดค่าลงทะเบียนกิจกรรมละ 3,500 บาท
ศธ0517.34/ว0292 download

[กลับหน้าหลัก ]