สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย: Strategic Wisdom and Research Institute Srinakharinwirot University

สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย ที่ทำการ ชั้น 20 อาคารนวัตกรรม ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี โทรศัพท์ (02) 649-5000 ต่อ11013-19

 

 

Untitled Document
ข่าว

ข่าวทั่วไป >> ขอประชาสัมพันธ์งานประชุมวิชาการระดับชาติและนานนาชาติ

03 ก.พ 2563 10:52:12

มหาวิทยาลัยรังสิต ร่วมกับเครือข่ายวิจัยประชาชื่น จัดงานประชุมวิชาการระดับชาติและระดับนานาชาติ ครั้งที่ 5 ประจำปี 2563 ในวันศุกร์ที่ 1 พฤษภาคม 2563 ณ อาคารพระพิฒเนศ Student Center (อาคาร 6) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นเวทีของการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ทางวิชาการเพื่อเพิ่มศักยภาพทางการวิจัยและวิชาการสู่ระดับนานาชาติ โดยมีการบรรยายเปิดงานภายใต้หัวข้อ “ความท้าทายเกี่ยวกับผลลัพธ์ของกัญชาทางการแพทย์ (The Challenges In the Upshot of Cannabis for Medicine)” เป็นการร้วมสร้างสรรค์งานวิจัย ให้เป็นจุดเริ่มต้นของแนวคิดต่อยอดการทำวิจัยและเทคโนโลยีการศึกษา และการพาณิชย์ เพื่อมุ่งหวังการพัฒนาให้เกิดประโยชน์ในอนาคตต่อมวลชนส่วนใหญ่ทั้งระดับชาติและระดับนานาชาติ
มหาวิทยาลัยรังสิตจึงใคร่ขอเชิญชวนบุคลากรในสังกัดท่าน และผู้สนใจร่วมนำเสนอบทความวิจัยและงานสร้างสรรค์ ที่ครอบคลุมทั้งสาขาการแพทย์ ทันตแพทย์ เทคนิคการแพทย์ วิทยาศาสตร์พื้นฐาน และประยุกต์ วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี สถาปัตยกรรมศาสตร์ ศิลปะและการออกแบบ มนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ ศิลปศาสตร์ บริหารธุรกิจ การเงินและการธนาคาร การพัฒนาเรียนการสอน และด้านจีนศึกษา โดยสามารถส่งบทความได้ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563 รายละเอียดเพิ่มเติมที่เว็บไซต์ http://rsucon.rsu.ac.th/ หรือสแกน QR-Code ที่แนบมานี้
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาให้ความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ และขอแสดงความขอบคุณมา ณ โอกาสนี้
มรส6500-909 download

[กลับหน้าหลัก ]