สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย: Strategic Wisdom and Research Institute Srinakharinwirot University

สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย ที่ทำการ ชั้น 20 อาคารนวัตกรรม ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี โทรศัพท์ (02) 649-5000 ต่อ11013-19

 

 

Untitled Document
ข่าว

ข่าวทั่วไป >> ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์วารสารสถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น

07 ส.ค 2563 15:10:20

สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น เปิดรับบทความเผื่อเผยแพร่ในวารสารสถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่นฉบับล่าสุด เล่มปีที่ 8 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม - ธันวาคม 2563) และเปิดรับพิจารณาทบความวิจัยตลอกทั้งปีผ่านระบบ Online Submission ซึ่งผ่านการรับรองคุณภาพในกลุ่มที่ 2 จากดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (TCI) (รับรองระกว่างปี 2563 – 2567)
ทั้งนี้สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น ยินดีเป็นสิ่อกลางในการเผยแพร่บทความวิชาการ ผลงานวิจัย และผลงานสร้างสรรค์ เพื่อแบ่งบันประสบการณ์ร่วมกันกับคณาจารย์ และผู้ทรงคุณวุฒิทั้งภายในและภายนอกประเทศ จึงขอเชิญบุคลการและผู้ที่สนใจส่งบทความวิจัยเพื่อตีพิมพ์ในวารสารสถาบันเทคโนโลยีไทยญี่ปุ่น โดยสารมารถส่งผลงานผ่านทางระบบออนไลน์ Thai Journals Online System (Thaijo) ได้ดังนี้
1. วารสารสถาบันเทคโนโลยีไทย-ญิ่ปุน : วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี ได้ที่ http://www.tci-thaijo.org/index.php/TNIJornal) (กำหนดเปิดรับบทวามตลอดทั้งปี)
2. วารสารสถาบันเทคโนโลยี htts://www.tci-thaijo/index/TNijournal กำหนดเปิดรับบทความตลอดทั้งปี)
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ คุณจุฑามาส ประสพสันติ์ (ผู้ประสานงานวารสารสถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น โทร. 02-763-2600 ต่อ 2402 อีเมล์ Journaleng@thi.ac.th (เล่มวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี) และ อีเมล์ Journalba@tni.ac.th (เล่มบริหารธุรกิจและภาษา)
วบ.1501-040 download

[กลับหน้าหลัก ]