สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย: Strategic Wisdom and Research Institute Srinakharinwirot University

สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย ที่ทำการ ชั้น 20 อาคารนวัตกรรม ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี โทรศัพท์ (02) 649-5000 ต่อ11013-19

 

 

Untitled Document
ข่าว

ข่าวทั่วไป >> ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการบรรยาย เรื่อง “การเขียนบทความวิจัยเพื่อตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารการพัฒนาชุมชนและคุณภาพชีวิต : Journal of Community Development and Life Quality”

26 ม.ค 2564 11:09:24

สำนักงานบริหารการวิจัย นวัตกรรมและการสร้างสรรค์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ได้กำหนดจัดโครงการบรรยายเรื่อง “การเขียนบทความวิจัยเพื่อตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารการพัฒนาชุมชนและคุณภาพชีวิต : Journal of Community Development and Life Quality”
โดย ศาสตราจารย์ (เชี่ยวชาญพิเศษ) ดร.สัญชัย จตุรสิทธา ประธานเครือข่ายบริหารการวิจัยภาคเหนือตอนบน ในวันจันทร์ที่ 8 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 เวลา 13.30 – 15.30 น. ผ่านระบบออนไลน์ โปรแกรม Microsoft Teams
ในการนี้ เครือข่ายวิจัยอุดมศึกษาภาคกลางตอนล่าง จึงขอความอนุเคราะห์ท่านประชาสัมพันธ์ให้นักวิจัยในสังกัดของท่านเข้าร่วมโครงการดังกล่าว ซึ่งนักวิจัยสามารถสมัครเข้าร่วมโครงการได้ตั้งอต่บัดนี้เป็นต้นไปโดยสามารถดาวน์โหลดรายละเอียดและการลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการได้ที่เว็บไซต์ http://www.thaiwest.su.ac.th/ข่าวสาร และสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เครือข่ายวิจัยอุดมศึกษาภาคกลางตอนล่าง
อว 8603.16-ว003 download

[กลับหน้าหลัก ]