สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย: Strategic Wisdom and Research Institute Srinakharinwirot University

สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย ที่ทำการ ชั้น 20 อาคารนวัตกรรม ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี โทรศัพท์ (02) 649-5000 ต่อ11013-19

 

 

Untitled Document
ข่าว

ข่าวทั่วไป >> ขอเชิญเสนอผลงานเข้าร่วมประกวดคลิปวิดีโอโครงการสื่อสร้างสรรค์เพื่อการขยายผลธนาคารปูม้า และการอนุรักษ์ทรัพยากรปูม้า

07 พ.ย 2561 11:57:55

สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ได้รับมอบหมายจากคณะรัฐมนตรี ให้ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินกิจกรรมขยายผลธนาคารปูม้า เพื่อเพิ่มจำนวนและคืนความอุดมสมบูรณ์ให้กับทรัพยากรปูม้าในท้องทะเลไทย ได้จัดให้มี ฎการประกวดผลงานคลิปวิดีโอโครงการสื่อสร้างสรรค์เพื่อการขยายปลธนาคารปูม้า และการอนุรักษ์ทรัพยากรปูม้า" ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เกิดสื่อประชาสัมพันธ์และสื่อรณรงค์ให้ประชาชนทั่วไปได้ตระหนักถึงความจำเป็นและความสำคัญของการทำธนาคารปูม้าจนเกิดการขยายผลในพื้นที่ต่างๆ และสร้างความรู้ ความเข้าใจ ปลูกจิตสำนึกด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรปูม้า ให้ชาวประมงและประชาชนทั่วไปได้ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการจับ การซื้อ การขาย หรือการบริโภคปูม้าที่ไม่เหมาะสมซึ่งส่งผลต่อปริมาณปูม้าที่ลดลงอย่างต่อเนื่อง
ในการนี้ วช. ขอเชิญชวนนักเรียน นิสิต นักศึกษามรระดับมัธยสศึกษา อาชีวศึกษา อุดมศึกษา และบุคคลทั่วไป ที่มีมความสนใจส่งผลงานเข้าประกวดในโครงการดังกล่าวได้ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 20 ธันวาคม 2561 โดยสามารถดูรายละเอียดและดาวน์โหลดเอกสารการเสนอผลงานฯ ได้ทาง http://www.nrct.go.th
ธนาคารปูม้า download

[กลับหน้าหลัก ]