สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย: Strategic Wisdom and Research Institute Srinakharinwirot University

สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย ที่ทำการ ชั้น 20 อาคารนวัตกรรม ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี โทรศัพท์ (02) 649-5000 ต่อ11013-19

 

 

Untitled Document
ข่าว

ข่าวทั่วไป >> ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การส่งบทความนำเสนอผลงานการประชุมวิชาการนานาชาติสถาบันการพลศึกษา ครั้งที่ 9

10 ม.ค 2562 12:04:52

สถาบันหารพลศึกษา กำหนดจัดการประชุมวิชาการนานาชาติ สถาบันการพลศึกษา ครั้งที่ 9 (The 9 th Institute of Physical Education International Conference 2019) ภายใต้หัวข้อ นวัตกรรมสร้างสรรค์ทางการกีฬาสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน "Creative Innovations in Sports for Sustainable Development" ระหว่างวันที่ 19 21 พฤษภาคม 2562 ณ โรงแรมดิเอ็มเมอรัลด์ กรุงเทพมหานคร เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนความรู้และการสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางการวิจัย การเสวนา แบ่งปันประสบการณ์ การบูรณาการ และการสร้างองค์ความรู้ในขอบข่ายพลศึกษา วิทยาศาสตร์การกีฬา วิทยาศาสตร์สุขภาพ การจัดการกีฬา นันทนาการและการท่องเที่ยว รวมถึงพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการของสถาบันการศึกษา หน่วยงานภาครัฐ เครือข่ายระดับชาติ และนานาชาติ โดยมีการปาฐกถาพิเศษจากวิทยากร ทั้งในและต่างประเทศ และนำเสนอผลงานทั้งในรูปแบบบรรยายและแบบโปสเตอร์ ความละเอียดผู้สนใจสามารถดูได้ที่ www.ipeconference.com
ในการนี้ สถาบันการพลศึกษา ขอเรียนเชิญท่าน และบุคลากรในสังกัด ร่วมส่งบทความเข้าร่วมนำเสนอในการประชุมวิชาการดังกล่าว ทางเว็บไซต์ www.ipeconference.com ภายในวันที่ 30 มกราคม 2562 (รายละเอียดดังแนบ) ทั้งนี้ขอความอนุเคราะห์จากท่านโปรดประชาสัมพันธ์การจัดการประชุมวิชาการนานาชาติฯ ครั้งที่ 9 ให้กับบุคลากรในสังกัดของท่านได้ทราบโดยทั่วกัน และขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้
กก 0501/2506 download

[กลับหน้าหลัก ]