สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย: Strategic Wisdom and Research Institute Srinakharinwirot University

สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย ที่ทำการ ชั้น 20 อาคารนวัตกรรม ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี โทรศัพท์ (02) 649-5000 ต่อ11013-19

 

 

Untitled Document
ข่าว

โครงการพัฒนาศักยภาพนักวิจัย >> ขอเรียนเชิญเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “หลักสูตรการปฏิบัติการวิจัยทางคลินิกที่ดี (Good Clinical Practice : GCP)”

24 พ.ค 2561 14:30:22

ด้วย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ โดยคณะกรรมการจริยธรรมสำหรับพิจารณาโครงการวิจัยที่ทำในมนุษย์ และสถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย มีความประสงค์จัดโครงการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “หลักสูตรการปฎิบัติการวิจัยทางคลินิกที่ดี (Good Clinical Practice : GCP)” ระหว่างวันที่ 25 - 26 มิถุนายน 2561 ณ ห้องบรรยายบัวศรี สำนักคอมพิวเตอร์ ชั้น 11 อาคารนวัตกรรม ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อฝึกอบรมและสร้างความเข้มแข็งให้คณะกรรมการจริยธรรมฯ ผู้ประเมิน ตลอดจนนักวิจัยได้ทราบถึงหลักการเกี่ยวกับจริยธรรมการวิจัยตามหลักสากล ซึ่งจะเป็นการส่งเสริมการศึกษาวิจัยที่เกี่ยวข้องกับมนุษย์ให้ปฏิบัติตามหลักการทำวิจัยที่ดี โดยคำนึงถึงสิทธิความปลอดภัย ความเป็นอยู่ที่ดีของอาสาสมัคร สอดคล้องกับคำประกาศเฮลซิงกิ โดยใช้หลักสูตรการอบรมที่เป็นมาตรฐานของเครือข่ายวิจัยกลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย (MedResNet) หน่วยงานที่มีพันธกิจหลักในการพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการวิจัยของประเทศไทย


ในการนี้ สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย จึงขอเรียนเชิญท่าน และบุคลากรภายในส่วนงานท่าน เข้าร่วมโครงการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “หลักสูตรการปฎิบัติการวิจัยทางคลินิกที่ดี (Good Clinical Practice : GCP)” ระหว่างวันที่ 25 - 26 มิถุนายน 2561 ณ ห้องบรรยายบัวศรี สำนักคอมพิวเตอร์ ชั้น 11 อาคารนวัตกรรม ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี โดยจัดส่งแบบตอบรับออนไลน์การเข้าร่วมโครงการ ไปยังสถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย ภายในวันที่ 14 มิถุนายน 2561

** ทั้งนี้ ผู้เข้าร่วมโครงการจะมีสิทธิ์ได้รับ Certificate เมื่อเข้าร่วมโครงการครบกำหนดเต็มเวลา ทั้ง 2 วัน


หนังสือเชิญเข้าร่วมโครงการ GCP download

[กลับหน้าหลัก ]