สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย: Strategic Wisdom and Research Institute Srinakharinwirot University

สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย ที่ทำการ ชั้น 20 อาคารนวัตกรรม ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี โทรศัพท์ (02) 649-5000 ต่อ11013-19

 

 

Untitled Document
ประชุมวิชาการ,อบรม,สัมนา

ข่าวทั้งหมด 7 หน้า 2 จากทั้งหมด2

ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การพัฒนาศักยภาพการวิจัย

ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การพัฒนาศักยภาพการวิจัยหัวข้อ “ความรู้เกี่ยวกับสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร” ระหว่างวันที่ 14-16 มีนาคม 2561 ณ โรงแรมแคนทารี เบย์ ระยอง จังหวัดระยอง ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญา โทร. 11015 และ 11081

ขอเรียนเชิญเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การพัฒนาศักยภาพการวิจัย หัวข้อ “ความรู้เกี่ยวกับสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร”

ด้วย สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ กำหนดจัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการพัฒนาศักยภาพการวิจัย หัวข้อ “ความรู้เกี่ยวกับสิทธิบัตร อนุสิทธิบัตร” ระหว่างวันที่ 14-16 มีนาคม 2561 ณ โรงแรมแคนทารี เบย์ ระยอง จังหวัดระยอง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักวิจัยได้มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องสิทธิบัตร อนุสิทธิบัตร รวมทั้งการจัดเตรียมและการร่างคำขอรับสิทธิบัตร ในการนี้ จึงขอเรียนเชิญคณาจารย์ นักวิจัย และบุคลากรผู้สนใจเข้าร่วมโครงการฝึกอบรม เชิงปฏิบัติการ เรื่องการพัฒนาศักยภาพการวิจัย หัวข้อ “ความรู้เกี่ยวกับสิทธิบัตร อนุสิทธิบัตร” ระหว่างวันที่ 14-16 มีนาคม 2561 ณ โรงแรมแคนทารี เบย์ ระยอง จังหวัดระยอง โดยขอความกรุณาจัดส่งแบบตอบรับการเข้าร่วมโครงการ ไปยังสถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย หรือทาง E-mail: ipswuoffice@gmail.com ภายในวันศุกร์ที่ 9 กุมภาพันธ์ 2561
Previous | 1 | 2 |