สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย: Strategic Wisdom and Research Institute Srinakharinwirot University

สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย ที่ทำการ ชั้น 20 อาคารนวัตกรรม ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี โทรศัพท์ (02) 649-5000 ต่อ11013-19

 

 

Untitled Document
ข่าว

ข่าวทั่วไป >> หนังสือ “จดหมายข่าว วช.” ปีที่ 17 ฉบับที่ 132 แระจำเดือน มีนาคม 2565

10 พ.ค 2565 15:15:30

สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ได้จัดทำหนังสือ “จดหมายข่าว วช.” โดยวัตถุประสงค์ เพื่อเสนอข่าวความเคลื่อนไหวเกี่ยวกับการวิจัยและนวัตกรรม และเพื่อเผยแพร่บทความวิจัยและนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์คิดค้นที่เป็นประโยชน์ต่อสาธารณชน
ในการนี้ วช. ขอมอบหนังสือ “จดหมายข่าว วช.” ปีที่ 17 ฉบับที่ 132 แระจำเดือน มีนาคม 2565 ให้แก่หน่วยงานของท่านเพื่อนำไปใช้ประโยชน์ ทั้งนี้ สามารถเข้าชมและดาวน์โหลดไฟล์หนังสือในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ไฟลืได้ที่เว็บไซต์ https://www.nrct.go.th
1969 download

[กลับหน้าหลัก ]