สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย: Strategic Wisdom and Research Institute Srinakharinwirot University

สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย ที่ทำการ ชั้น 20 อาคารนวัตกรรม ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี โทรศัพท์ (02) 649-5000 ต่อ11013-19

 

 

Untitled Document
ข่าว

ข่าวทั่วไป >> ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการนักดิจิทัลพัฒนาเมืองรุ่นใหม่ รุ่นที่ 2 (The Smart City Ambassadors 2 (SCA#2))

10 พ.ค 2565 15:14:00


สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (สศด.) ได้เนินโครงการนักดิจิทัลพัฒนาเมืองรุ่นใหม่ รุ่นที่ 2 (The Smart City Ambassadors 2 (SCA#2)) เพื่อยกระดับความรู้และสร้างทักษะด้านการพัฒนาเมิงอัจฉริยะ ด้วยการประยุกต์ใช้ดิจิทัลเทคโนโลยี และนวัตกรรมเพื่อการบริหารจัดการเทืองอย่างยั่งยืน ให้แก่บุคลากร นิสิตและนักศึกษาจบใหม่ หรือผู้ต้องการร่วมขับเคลื่อนการพัฒนาเมืองอัจฉริยะประเทศไทย
ในการนี้ สศด. จึงขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการนักดิจิทัลพัฒนาเมืองรุ่นใหม่ รุ่นที่ 2 ไปยังหน่วยงานพันธมิตรและบุคลากรในสังกัดของท่าน รวมถึงนักศึกษาจบใหม่หรือที่กำลังจบการศึกษาที่สนใจการพัฒนาเมืองในพื้นที่ รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ทั้งนี้ หน่วยงาน และผู้ที่สนใจสามารถสมัครเข้าร่วมโครงการฯ ได้ที่ https://forms.gle/GtpmcKDCWsVsp3Zp9
1903 download

[กลับหน้าหลัก ]