สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย: Strategic Wisdom and Research Institute Srinakharinwirot University

สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย ที่ทำการ ชั้น 20 อาคารนวัตกรรม ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี โทรศัพท์ (02) 649-5000 ต่อ11013-19

 

 

Untitled Document
ข่าว

ข่าวทั่วไป >> ขอเชิญยื่นข้อเสนอในงานจ้างที่ปรึกษาโครงการศึกษาและจัดทำกรอบการส่งเสริมและพัฒนาจริยธรรมสื่อมวลชนในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรศัทน์ โดยวิธีคัดเลือก

03 พ.ค 2565 10:58:04

ขอเชิญยื่นข้อเสนอในงานจ้างที่ปรึกษาโครงการศึกษาและจัดทำกรอบการส่งเสริมและพัฒนาจริยธรรมสื่อมวลชนในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรศัทน์ โดยวิธีคัดเลือก
สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ มีความประสงค์จะจ้างที่ปรึกษาศึกษาและจัดทำกรอบการส่งเสริมและพัฒนาจริยธรรมสื่อมวลชนในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ โดยวิธีคัดเลือก กำหนดยื่นข้อเสนอในวันจันทร์ที่ 9 พฤษภาคม 2565 ระหว่างเวลา 08.30 – 16.00 น. ณ ห้องประชุมสำนักการพัสดุและบริหารทรัพย์สิน (พย.) อาคาร 4 ชั้น 1 สำนักงานคระกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (สำนักงาน กสทช.) เลขที่ 87 ซอยพหลโยธิน 8 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
1735 download

[กลับหน้าหลัก ]