สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย: Strategic Wisdom and Research Institute Srinakharinwirot University

สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย ที่ทำการ ชั้น 20 อาคารนวัตกรรม ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี โทรศัพท์ (02) 649-5000 ต่อ11013-19

 

 

Untitled Document
ข่าว

ข่าวทั่วไป >> เชิญชวนทุกหน่วยงานจัดกิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2565

03 พ.ค 2565 09:37:32

ด้วยกรมป่าไม้ เชิญชวนทุกหน่วยงานจัดกิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2565 โดยร่วมปลูกต้นไม้ในบริเวณหน่วยงานหรือสถานที่อื่นที่เห็นสมควร เช่น ที่สาธารณประโยชน์ ป่าชุมชน ศาสนสถาน สถานศึกษา สองข้างทางสาธารณะ ในวันอาทิตย์ที่ 15 พฤษภาคม 2565 หรือที่เห็นสมควร ซึ่งสามารถขอรับกล้าไม้จากหน่วยงานเพาะชำกล้าไม้สังกัดกรมป่าไม้ในพื้นที่ทุกแห่ง แล้วส่งสรุปผลการจัดกิจกรรมพร้อมถ่ายภาพให้กรมป่าไม้ นั้น
ในการนี้ สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม จึงขอเชิญชวนหน่วยงานของท่านจัดกิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2565 ตามที่เห็นสมควรต่อไป
1672 download

[กลับหน้าหลัก ]