สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย: Strategic Wisdom and Research Institute Srinakharinwirot University

สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย ที่ทำการ ชั้น 20 อาคารนวัตกรรม ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี โทรศัพท์ (02) 649-5000 ต่อ11013-19

 

 

Untitled Document
ข่าว

ข่าวทั่วไป >> ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์และส่งผลงานเข้าร่วมประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 9

09 ก.พ 2564 16:36:50

มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี จัดประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 9 “การสร้างสรรค์ นวัตกรรม เพื่อเสริมสร้างวิถีชีวิตใหม่” โดยมีวัตุประสงค์เพื่อสนับสนุนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ในระดับชาติ เพื่อเป็นเวทีทางวิชาการ พัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพของงานวิจัย ตลอดจนเผยแพร่ความรู้ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีให้กว้างขวางยิ่งขึ้น ซึ่งส่งผลในการนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและประสบการณ์ ระหว่างนักวิชาการในภาครัฐและเอกชนอันจะนำไปสู่แนวทางการวิจัย เพื่อแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจ และสังคมของประเทศในอนาคต เป็นการสร้างและพัฒนาเครือข่ายงานวิชาการงานวิจัยและสถาบันการศึกษาทั้งในประเทศและต่างประเทศตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิชาการผลงานวิจัยในระดับชาติ
คณะกรรมการจัดประชุมการเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 9 ได้พิจารณาเห็นว่าการประชุมวิชาการครั้งนี้ จะเป็นประโยชน์และเป็นที่น่าสนใจในหน่วยงานของท่าน จึงใคร่ขอความอนุเคราะห์ท่านโปรดประชาสัมพันธ์เชิญชวนบุคลากรในหน่วยงานของท่านส่งผลงานวิจัยเข้าร่วมประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 9
วจ.127-2563 download

[กลับหน้าหลัก ]